Jolanda Smit-Mooibroek

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Opdrachtnemer: Me2Coaching

Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer

Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende coaching of

begeleiding van het Kind

Me2Coaching: Jolanda Smit-Mooibroek

Kind: De minderjarige op wie de coaching of begeleiding betrekking heeft

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen.

2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Tarieven en totstandkoming van de overeenkomst

1. De tarieven genoemd in de overeenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2. De in een overeenkomst genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige

opdrachten.

3. Tariefwijzigingen worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd.

4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door Opdrachtgever en Opdrachtnemer

voor akkoord getekende contract door Opdrachtnemer is ontvangen. De overeenkomst is gebaseerd

op de informatie die de Opdrachtgever ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan de

Opdrachtnemer heeft verstrekt.

5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst uitgevoerd wordt. Opdrachtnemer zal

de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed

vakmanschap uitvoeren.

2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever; nooit een

resultaatverplichting.

3. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in

rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt indien de Opdrachtgever hiervoor vooraf

toestemming heeft verleend.

Me2Coaching │www.Me2Coaching.nl │me2coaching@gmail.com │KvK nummer: 66254558 │Bankrekeningnummer: NL18RABO0312283180

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft

dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat

deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden

verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan

Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op

te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven

aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Opdrachtnemer zal in het belang van de uitvoering van de opdracht uitsluitend met toestemming

van de Opdrachtgever in overleg treden met derden.

 

Artikel 5. Vertrouwelijke informatie

1. Opdrachtnemer vindt het zeer belangrijk dat het Kind en de Opdrachtgever de noodzakelijke

informatie verstrekken en zich veilig voelen om alles te vertellen. Opdrachtnemer zal alle informatie

als vertrouwelijke informatie beschouwen en deze met de grootste zorgvuldigheid behandelen.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever, het Kind of andere niet openbare

bron als zodanig is gekwalificeerd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 6. Betaling

1. Facturering vindt maandelijks plaats, tenzij anders is overeenkomen.

2. Facturen dienen door Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan

middels overmaking op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

3. De hoogte van het tarief of betaling van de factuur is niet afhankelijk van de uitkomst van de

verleende opdracht.

4. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een

daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd

gelijk aan de geldende wettelijke rente.

5. Indien Opdrachtnemer zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is

Opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met

incasso gemoeid zijn verschuldigd.

 

Artikel 7. Annulering en opzegging

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van

ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor

Opdrachtnemer de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen

de Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak

maken. Aan de Opdrachtgever worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht.

2. Wanneer Opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met Opdrachtnemer wenst te

annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch aan Opdrachtnemer te worden

doorgegeven.

Me2Coaching │www.Me2Coaching.nl │me2coaching@gmail.com │KvK nummer: 66254558 │Bankrekeningnummer: NL18RABO0312283180

3. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel

geen annulering heeft plaatsgevonden, is Opdrachtnemer gerechtigd 100% van het geldende

tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, tenzij anders

is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat

Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtnemer heeft betaald.

2. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de

dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever met de schade en met Opdrachtnemer als de

daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

3. Indien Opdrachtnemer een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de

overeenkomst inschakelt, dan is Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor

enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door Opdrachtnemer een opdracht te

geven, verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de bevoegdheid om, als een door

Opdrachtnemer ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die

aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

 

Artikel 9. Overig

1. De Opdrachtgever dient tijdens de coaching/begeleiding sessies telefonisch bereikbaar te zijn.

2. Alle door Opdrachtnemer uitgeleende goederen, daaronder eventueel mede begrepen testen,

kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, enz., blijven (intellectueel) eigendom

van Opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en

mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden

verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter

beschikking worden gesteld.

3. De Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en

deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de Opdrachtnemer. In geval van

beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht de schade te

verhalen op Opdrachtgever.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van

toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met deze rechtsverhoudingen worden beslecht door de

bevoegde rechter in Groningen.

3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Vragen? Neem geheel vrijblijvend contact met mij op.


Jolanda Smit-Mooibroek